Ustroj

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom Vijeća.Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje poslova odgovoran je načelniku. Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.Ustrojstvo i djelokrug JUO uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela je gđa Damira Stojić, dipl.iur.

Viši komunalni referent je gđa. Marija Brečić

Računovodstveno-knjigovodstveni referent je gđa. Katija Brnas.