Ustroj

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

 

 

Općinsko vijeće :

 

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi program rada Vijeća,
 • donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • bira i razrješava  predsjednika i  potpredsjednike  Općinskog vijeća,
 • osniva i bira  lanove radnih tijela Vijeća, te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima ili Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos manji od 70.000 kn pojedinačno, onda odluku donosi za nekretnine, pokretnine i raspolaganje ostalom imovinom čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000 kn,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje  gospodarskih, društvenih,

komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima sukladno zakonu,

 • daje prethodnu suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • utvrđuje ustrojstvo i djelokrug  JUO posebnom odlukom,
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktima i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • odlučuje o davanju koncesija,
 • donosi prostorni plan Općine,
 • donosi plan ukupnog razvoja Općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnost za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi odluke i duge opće i pojedinačne akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug

Općinskog vijeća.