Studija o utjecaju na okoliš državne ceste Zagvozd - Imotski

Nositelj zahvata: Hrvatske ceste d.o.o.

 

Netehnički sažetak